Czym się zajmujemy?

Prawnicy Kancelarii zapewniają najwyższy stopień staranności w podejmowanych czynnościach.

Naszym priorytetem  jest dbałość o dobro i interes klienta, celem obrony ICH praw, tak by w pełni urzeczywistnićżyczenia naszych Mocodawców.

Nasi prawnicy są tutaj, by CIEBIE słuchać, pomagać i przygotowywać dla CIEBIE optymalne rozwiązania!

Sprawy cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku rozstroju zdrowia, wypadku komunikacyjnego, błędy medycznego, wypadku przy pracy
 • sprawy spadkowe
 • sprawy rodzinne
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o najem pojazdu zastępczego
 • sprawy rozwodowe
 • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego
 • sprawy dotyczących nieruchomości
 • sprawy dotyczących zasiedzenia
 • dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela we wszystkich sprawach cywilnoprawnych i karnych
 • reprezentacja klientów przed organami egzekucyjnymi,  w tym sporządzenie projektów wniosków egzekucyjnych

Sprawy rodzinne

 • rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (bez orzekania o winie, na zgodny wniosek małżonków, z orzekaniem o winie)
 • separacja
 • sprawy alimentacyjne na rzecz drugiego małżonka
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • władza rodzicielskia
 • uregulowanie kontaktów małoletniego z rodzicami
 • sprawy majątkowe małżonków
 • podziała majątku wspólnego małżonków (dorobkowego)
 • zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka
 • adopcja dziecka
 • ustanowienie rodziny zastępczej
 • ustanowienie opiekuna prawnego
 • ustanowienie kuratora
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • roszczenia alimentacyjnych ( w tym reprezentacja przed organami egzekucyjnymi

Sprawy gospodarcze i handlowe

 • zakładania, rejestracji i likwidacji spółek
 • podział i przekształcanie spółek
 • optymalizacja formy prawnej dla danej działalności gospodarczej
 • obsługa prawna podmiotów prawa handlowego
 • sprawy korporacyjne spółek praw handlowego
 • likwidacja, restrukturyzacja upadłością spółek prawa handlowego
 • sprawy pomiędzy wspólnikami spółek prawa handlowego
 • rozliczenia finansowych pomiędzy wspólnikami
 • wyłączenie wspólnika ze spółki
 •  pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej
 • projekty dokumentów korporacyjnych spółek
 • umowy związane z działalnością przedsiębiorstw
 • akty wewnętrzne podmiotów gospodarczych
 • opinie prawne związane z umowami handlowymi
 • doradztwo prawne
Sprawy karne
 • postępowanie przygotowawcze
 • postępowanie sądowe
 • posiedzenia aresztowe
 • reprezentacja skazanych w sprawach karnych wykonawczych (odroczenie wykonania kary, wstrzymanie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, SDE)
 • reprezentacja skazanego w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • doradztwo prawne w kwestiach karnych
Sprawy spadkowe
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • przyjęcie/ odrzucenie spadku
 • ustalenie ważności testamentu
 • niegodność dziedziczenia
 • zachowek
 • dział spadku oraz dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego
 • dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
 • doradztwo prawne w kwestiach spadkowych
Prawo upadłościowe
 • upadłość konsumencka
 • upadłość przedsiębiorstwa
 • upadłość przedsiębiorcy
 • restrukturyzacja