Upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić? Upadłość konsumencka Sosnowiec

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często jedynym ratunkiem dla osób znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Dzięki niej możliwe jest spłacenie długów oraz rozpoczęcie nowego rozdziału życia bez tego rodzaju obciążeń. Aby jednak do tego doszło, musisz spełnić szereg warunków określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Co to jest upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić? W jaki sposób to zrobić? Jakiego rodzaju skutki prawne wywołuje? Zaraz odpowiemy sobie na te pytania.

 

Co to jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka Sosnowiec

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania, który umożliwia przeprowadzenie redukcji lub umorzenia zobowiązań danej osoby w przypadku zaistnienia stanu jej niewypłacalności.

Jest ona uregulowana w art. 491 (1) i nast. ustawy – Prawo upadłościowe.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Sosnowiec kancelaria – pomoc dla firmy

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która jest konsumentem. Musi więc posiadać zdolność prawną i nie prowadzić działalności gospodarczej.

Dotyczy to także osób, które są małoletnie oraz ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. W takim jednak wypadku, będą one reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości, jako konsument, może złożyć także osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą. Może to uczynić dopiero z chwilą jej zakończenia. Na przykłąd. poprzez wykreślenie wpisu z CEIDG.

 

Jaki jest cel postępowania upadłościowego? Upadłość konsumencka Sosnowiec 

Postępowanie upadłościowe spełnia trzy podstawowe funkcje. Zaliczają się do nich funkcje:

 • oddłużeniowa, która polega na uwolnieniu dłużnika od wszystkich ciążących na nim długów. Następuje to przez ich umorzenie w całości lub części, albo też spłatę,
 • windykacyjna- ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli niewypłacalnego dłużnika,
 • profilaktyczna, której istotą jest niedopuszczenie do dalszych niewypłacalności, będących następstwem nieuiszczania zobowiązań przez dłużnika, niebędącego w stanie ich pokryć.

Jakie są przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zależy od tego czy jednocześnie spełnione będą przesłanki pozytywne i niespełnione przesłanki negatywne. Jedne i drugie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Przesłanka pozytywna – upadłość konsumencka Sosnowiec 

Przesłanką o charakterze pozytywnym jest niewypłacalność dłużnika.

Mówimy tu o sytuacji, w której dłużnik utracił  zdolność do spłacania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ten stan musi trwać przez okres przekraczający trzy miesiące.

Musisz wiedzieć, iż aby była podstawa do ogłoszenia upadłości konumenckiej, niewypłacalność dłużnika musi mieć charakter trwały (ciągły). Nie może więc polegać na istnieniu jedynie przerw w regulowaniu zobowiązań.

Wystarczy także, aby konsument nie był w stanie regulować należności w stosunku do jednego wierzyciela. Nie musi więc być ich kilku. Nie ma także znaczenia sama wysokość zobowiązania. Musi ono jednak być wymagalne, a więc nadawać się do dochodzenia- na przykład przed sądem.

Jeśli chodzi o same długi- mogą one mieć zarówno charakter zobowiązań o charakterze prywatnym, jak i publicznoprawnym. Te ostatnie powstają wobec instytucji państwowych lub samorządowych. Chodzi na przykład o należności wobec urzędu skarbowego lub urzędu miasta z tytułu podatków.

Reasumując – zaistnienie niewypłacalności dłużnika, jako przesłanki o charakterze pozytywnym, jest bezwzględnym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że nie może ona zostać zastosowana w stosunku do osoby wypłacalnej.

Przesłanki negatywne – upadłość konsumencka Sosnowiec 

Zaistnienie przesłanek negatywnych sprawia, że nie można ogłosić upadłości konsumenckiej.

Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie upadłościowe, jeśli dłużnik:

 • jest wspólnikiem osobowych spółek handlowych, ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • jest wspólnikiem spółki partnerskiej,
 • jest spadkobiercą zmarłego przedsiębiorcy, w stosunku do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie roku od dnia śmierci,
 • nie jest niewypłacalny, a więc gdy stan niewypłacalności trwa krócej niż 3 miesiące, a także, gdy nie ma charakteru trwałego,
 • w ciągu ostatnich 10 lat złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,
 • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, na przykład przenosząc własność nieruchomości na rzecz bliskiej osoby w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika z tytułu zadłużenia.

Powinieneś wiedzieć też, że jeśli w toku postępowania upadłościowego sąd uzna, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika, jest wówczas może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a w konsekwencji również ogłoszenia upadłości.

Tego rodzaju postępowanie to takie, które prowadzi do celowej niewypłacalności albo jej powiększenia. Może to polegać na trwonieniu majątku oraz niespłacaniu zobowiązań.

 

Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów, z których każdy charakteryzuje się ściśle określoną procedurą.

Złożenie wniosku – upadłość konsumencka Sosnowiec

Aby nastąpiło wszczęcie postępowania upadłościowego, niezbędne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Może on zostać złożony nie tylko przez dłużnika, ale także przez wierzycieli, wobec których dłużnik nie reguluje należności przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wniosek składa się do Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Po wpłynięciu wniosku do sądu, weryfikuje on czy jest on poprawny pod względem formalnym oraz czy dłużnik spełnił kryteria ogłoszenia upadłości- w szczególności czy jest niewypłacalny.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej (tzw. podstawowej), której wysokość wynosi 30 zł.

 

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości – upadłość konsumencka Sosnowiec 

Jeśli wniosek jest zasadny, wówczas sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

 • wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego),
 • wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
 • określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Wpis taki następuje z urzędu, a więc nie jest konieczne złożenie w tym przedmiocie żadnego wniosku,
 • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania. Termin wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
 • wyznacza syndyka.

Lista wierzytelności, plan spłaty oraz sprzedaż majątku dłużnika – zadłużenia Katowice/upadłość konsumencka Sosnowiec 

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje kolejny etap postępowania upadłościowego.

Jego przedmiotem jest ustalenie przez syndyka składników i wartości masy upadłości, a więc majątku i dochodów upadłego oraz sporządzenie listy wierzytelności.

Z kolei na podstawie listy wierzytelności powstaje plan podziału środków, jakie zostały uzyskane w efekcie likwidacji mienia będącego własnością upadłego, a następnie plan spłaty wierzycieli.

W ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości syndyk jest zobowiązany do sporządzenia spisu inwentarza i oszacowania wartości masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego.

Potem syndyk przeprowadza proces sprzedaży majątku, jaki należy do upadłego. Uzyskane z tego środki zasilają  fundusz masy upadłościowej. Następuje to z wolnej ręki lub też w drodze przeprowadzonego w tym celu przetargu.

Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, bieżących zobowiązań masy upadłości oraz należności alimentacyjnych.

Skutkiem ustalenia planu spłaty jest zobowiązanie dłużnika do spłaty zobowiązań pozostałych po podziale masy upadłości.

Spłaty te muszą być tak ukształtowane, aby umożliwić w niezbędnym zakresie utrzymanie upadłego oraz jego rodziny. Okres takiego zobowiązania nie może przekroczyć 7 lat.

Jeśli wskutek szczególnej sytuacji osobistej – choroby czy innego zdarzenia losowego,  dłużnik nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, sąd dokonuje umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.

 

Obowiązki upadłego

Najważniejszym obowiązkiem upadłego jest skrupulatne przestrzeganie wszelkich nakzaów wynikających z przepisów prawa upadłościowego. W szczególności dotyczy to dokładnego wykonywania ustalonego planu spłaty. Musi więc uiszczać raty w ściśle wskazanych terminach oraz wysokości. Dłużnik obowiązany jest także do rzetelnego opracowywania wszelkich sprawozdań, jakie kierowane są do sądu.

Upadły musi przestrzegać ustaleń planu spłaty. Nie wolno mu zatajać żadnych dochodów, ani ukrywać majątku. Nie może także wykonywać niektórych czynności prawnych (np. sprzedaży nieruchomości) bez zgody sądu. Jeśli dopuści się którejś z tych rzeczy, sąd może uchylić plan spłaty bez dokonania umorzenia zobowiązań. W efekcie nie nastąpi oddłużenie upadłego. W takim wypadku wierzyciele będą mogli wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Zatwierdzona lista wierzytelności stanowić będzie tytuł egzekucyjny dla wierzycieli, na podstawie którego mogą oni wszcząć egzekucję prowadzoną przez komornika.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy dla firmy czy spółki lub chciałbyś zasięgnąć więcej informacji na temat  upadłości konsumenckiej lub uzyskać fachową pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów prawnych – zapraszam do kontaktu – adwokat Katowice.